No results to show

  • อยากเดินป่าสบายๆ ไปกิ่วแม่ปาน
    หนาวนี้ไปเดินป่าลั้นลากันไหม กิ่วแม่ปานเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ อินทนนท์ อยู่ก่อนถึงยอดดอยอินทนนท์ เลยพระเจดีย์คู่มานิดเดียว ตรงจุดนี้ จะเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามจุดหนึ่ง เส้นทางเดินป่าต้องลงทะเบียนเข้า ต้องมีไกด์ท้องถิ่นพาเข้าเดิน ระยะทางเดินป่าประมาณสามกิโลเมตร เป็นการเดินขึ้นเขา บางจุดพัก มีน้ำตกให้ชื่นชมและถ่ายรูปเล่น จุดที่เป็นไฮไลท์ คือบริเวณที่พ้นป่าออกไป...
    1
    14k Reach 0 Comments 1 Shares

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show